Math 101B  Spring 2001


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


 


 
 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 


 


 


 

   jae kim's trig plot